8 czerwca 2023, czwartek

Teksty i nadteksty

Tokarczuk w Polskim

nagroda: 2500 zł

Teatr Polski w Poznaniu ogłasza konkurs na plakat spektaklu

 

Duszejko i Kosmogramy. Kryminał ekologiczny

 

wg prozy Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk

 

w adaptacji i reżyserii Emilii Sadowskiej.

 

 

 

Premiera spektaklu odbędzie sie 11 września 2010 na Dużej scenie

 

inaugurując jubileuszowy sezon artystyczny

 

 135-lecia istnienia Teatru Polskiego w Poznaniu.

 

 

 

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 4 lipca 2010 roku.

 

 Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Prace konkursowe, wszelkie pytania i prośby o udostępnienie materiałów  prosimy kierować wyłącznie na adres

 

e-mail: konkurs@teatr-polski.pl

 

 

 

Główną bohaterką jest Janina Duszejko, bezwzględna obrończyni praw zwierząt, w konflikcie z polującymi mieszkańcami małego miasteczka pod Kłodzkiem.

 

 Inspiracją do stworzenia plakatu może być dowolna kompilacja 3 przewijających się w adaptacji tematów :

 

·   „O państwie świadczy jego stosunek do Zwierząt”

 

·   postrzeganie świata poprzez twórczość Willama Blake’a

 

·   życie mieszkańców pękającego Płaskowyżu  na pograniczu polsko-czeskim

 

Spektakl będzie zrealizowany w konwencji kryminału, w stylu czarno-białych filmów noir z lat 40/50tych, jednocześnie z dużą dawką humoru.

 

 

 

 

 

W odpowiedzi na wniosek skierowany na wskazany wyżej adres e-mail

 

każdy zainteresowany udziałem w konkursie otrzyma tekst dramatu.

 

Liczba projektów zgłaszanych do konkursu przez każdego z autorów nie jest limitowana.

 

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

 

 

Załączam regulamin. Więcej informacji na stronie www.teatr-polski.pl

 

 

 

 

 

Aleksandra Marzec

kierownik marketingu / marketing manager

 

Teatr Polski w Poznaniu

ul. 27 Grudnia 8/10

61-737 Poznań

 

tel.: (061) 856 73 67

tel. kom.: +48 510 270 805

e-mail.: aleksandra.marzec@teatr-polski.pl

Regulamin konkursu na projekt graficzny plakatu do spektaklu

Duszejko i Kosmogramy. Kryminał ekologiczny

wg prozy Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk

 

 

Organizator: Teatr Polski w Poznaniu

 

§ 1

Przedmiot konkursu

Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem ogłasza konkurs na projekt plakatu do spektaklu  Duszejko i Kosmogramy. Kryminał ekologiczny wg prozy Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk w adaptacji i reżyserii Emilii Sadowskiej.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem firmującym spektakl Duszejko i Kosmogramy. Kryminał ekologiczny wg prozy Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.
 3. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób i firm zajmujących się projektowaniem reklamowym.
 4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 6. Do konkursu każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość projektów.

 

§ 3

Wymagania jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt graficzny plakatu powinien obejmować grafikę, logotyp Teatru Polskiego w Poznaniu oraz następujące wyrażenia (ostateczna treść plakatu może ulec zmianom):

 

Duszejko i Kosmogramy. Kryminał ekologiczny

wg prozy Olgi Tokarczuk 

Adaptacja i reżyseria Emilia Sadowska

 

Premiera 11 września 2010

 

 1. Projekt może zostać wykorzystany przez Organizatora do stworzenia pozostałych materiałów reklamowych związanych z przedstawieniem: programu, baneru, ulotek reklamowych, informacji prasowych itp.
 2. Osobom zainteresowanym udziałem w konkursie Organizator może udostępnić scenariusz spektaklu (prośby proszę kierować adres: konkurs@teatr-polski.pl).
 3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG na adres email: konkurs@teatr-polski.pl, w tytule e-maila prosimy napisać: Konkurs na plakat Duszejko
  i Kosmogramy. Kryminał ekologiczny
  .
 4. W konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 4 lipca 2010 r. włącznie.
 5. Prace konkursowe należy przesłać w formacie plików JPG. Wielkość e-maila nie może przekroczyć 2 MB.
 6. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 98 x 68 cm (format pionowy), w proporcji.
 7. Każde zgłoszenie przesłane na konkurs będzie potwierdzone krótką wiadomością elektroniczną.
 8. W treści wiadomości należy podać adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora.

10.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane prace. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy,
a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej zostanie ujawnione autorstwo zwycięskiego projektu.

11.  Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.

12.  Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formatach .tif, .eps, .jpg, .pdf etc, przygotowane do produkcji w następujących formatach:

 

 1.  
  1. 98 x 68 cm (format pionowy) z pozostawieniem białego pola o wysokości 7 cm licząc od dolnej krawędzi projektu (pole w poziomie);

 

 

 

 

 

 1.  
  1. 120 x 180 cm (format pionowy) z pozostawieniem białego pola o wysokości 20 cm. Tekst znajdować się musi w odległości min. 7 cm od wszystkich krawędzi plakatu.

 

 

 

 

 

 1.  
  1. 120 x 420 cm (format poziomy) z pozostawieniem białego pola o szerokości 60 cm, licząc od prawej krawędzi projektu (pole w pionie). Obszar eksponowany ma wymiary 100 x 400 cm. 10 cm od krawędzi projektu pozostaje poza polem widzenia.

 

 

 

 

 

 

§ 4

Kryteria oceny

 1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z pięciu członków:

-        Dyrektora Naczelnego i artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu,

-        Wicedyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu,

-        Wicedyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu,

-        Kierownika Działu marketingu,

-        Reżysera spektaklu.

 1. Projekt plakatu oceniany będzie pod względem artystycznym oraz . Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu.
 2. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
 3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania projektu do realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa
  w paragrafie 6.

 

 

 

§ 5

Warunki ogólne

 1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę
  na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu (ustawa
  o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych
  i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione
  w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 

 

§ 6

Nagroda

 1. Za nagrodzony projekt zostanie przyznana kwota pieniężna w wysokości 2.500,00 PLN brutto (dwa tysiące pięćset złotych 0/100).
 2. W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany grupowo, nagroda zostanie podzielona
  w równych częściach pomiędzy osoby tworzące zespół. W przypadku instytucji lub podmiotów gospodarczych kwota przekazana będzie na podmiot, który zgłosił projekt.

 

§ 7

Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu.

 1. Zwycięski projekt plakatu stanie się własnością Teatru Polskiego w Poznaniu, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne, z przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych praw autorskich do projektu oraz możliwością wykorzystania go dla własnych potrzeb.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Najciekawsze projekty opublikowane zostaną na stronie internetowej Teatru Polskiego
  w Poznaniu. Wybrany plakat zostanie wydrukowany i rozpowszechniony zgodnie
  z zaplanowaną kampanią reklamową.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 3. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
 4. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora:
  www.teatr-polski.pl
   

Komentarze:Twój komentarz ukaże się niezwłocznie po załadowaniu przez administratora serwisu.

Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Twój komentarz ukaże się niezwłocznie po załadowaniu przez administratora serwisu.